Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ Quận 5 được triển khai thực hiện sâu rộng từ cấp quận đến cơ sở và đạt được nhiều kết quả thiết thực… Trọng tâm của phong trào thi đua yêu nước của tổ chức công đoàn là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” và “Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật” gắn với việc thi đua hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của đội ngũ CNVCLĐ nhằm mang lại hiệu quả cao trong công tác và trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Trong 5 năm qua, CNVCLĐ trong quận đã thực hiện 673 đề tài, sáng kiến, tiết kiệm 7 tỉ đồng, làm lợi 20 tỉ đồng cho doanh nghiệp, đơn vị.

Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2019 trong CNVCLĐ Quận 5 được triển khai sâu rộng trong đội ngũ CNVCLĐ. Với tính cần cù, năng động, chịu khó trong công tác, lao động, đội ngũ cán bộ CNVCLĐ quận đã vượt qua những khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng đơn vị ngày càng phát triển.

Dịp này, LĐLĐ Quận 5 đã tuyên dương 32 tập thể (phần thưởng 900.000 đồng) và 114 cá nhân (phần thưởng 450.000 đồng) điển hình tiên tiến.