Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức là ngày 15/07/2020.

Với 8.1 triệu cp đang lưu hành, ước tính CMF sẽ chi khoảng 40.5 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2020, CMF dự kiến tổng doanh thu đạt 2,200 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2019. Ngược lại, kế hoạch lãi trước thuế lại giảm 23%, xuống còn 160 tỷ đồng. Bên cạnh đó, CMF cũng dự kiến sẽ chi trả cổ tức năm 2020 tối thiểu 15%/mệnh giá.

Nguồn: VietstockFinance Nguồn: VietstockFinance

Minh Hồng

FILI